Regulamin Centrum Nauki „Cordis”

                           

§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin Centrum Nauk „Cordis” im. Rudolfa Virchowa w Świdwinie ( zwane dalej  „Centrum” Nauki „Cordis”) określa zasady funkcjonowania i przebywania na terenie Centrum Nauki „Cordis”.

2.       Centrum Nauki „Cordis” ma siedzibę w Świdwinie przy ulicy Mieszka I 17a.

3.       Centrum Nauki „Cordis” otwarte jest dla odwiedzających w godzinach 9.00 – 18.00 w dni robocze z wyjątkiem poniedziałków, oraz 11.00 – 18.00 w soboty i niedziele.

4.       Centrum Nauki „Cordis” zastrzega sobie możliwość zmiany  dni i godzin otwarcia  dla uczestników zajęć.

5.       Szczegółowe informacje dla godzin otwarcia „Centrum” znajdują się na stronie internetowej cncordis.pl

 

§  2

Zakres działania

1.       Zainteresowanie naukami przyrodniczymi i technicznymi.

2.       Poszerzanie bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych oraz wspieranie programów nauczania.

3.       Promowanie edukacji oraz nowoczesnych metod kształcenia.

4.       Popularyzacja nauki, techniki i nowoczesnych technologii.

5.       Wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży.

 

 

§  3

Zasady przebywania w Centrum Nauki „Cordis”

 

1.        Wejście do Centrum Nauki „Cordis” jest bezpłatne.

2.       Liczba osób przebywających  jednocześnie na wystawach jest ograniczona ze względu na bezpieczeństwo przebywających osób.

3.       Dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą przebywać  na terenie Centrum bez opieki osoby pełnoletniej.
(dzieci powyżej 13 roku życia mogą przebywać w obiekcie po okazaniu legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego wymagany wiek).

4.       Z wystaw, urządzeń i eksponatów znajdujących się w Centrum Nauki „Cordis” należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i stosownymi instrukcjami oraz stosować się do zaleceń pracowników Centrum .

5.       Centrum zastrzega sobie możliwość wyłączenia części terenu Centrum oraz części eksponatów lub urządzeń dla zwiedzających, po podaniu takiej informacji na stronie internetowej Centrum cncordis.pl

6.       Centrum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z niewłaściwego korzystania eksponatów, stanowisk i urządzeń.

7.       Przebywające osoby na terenie Centrum zobowiązane są do bezpiecznego zachowania się wobec innych odwiedzających jak i również zachowania przyjętych norm zachowania się w miejscach publicznych.

8.       W Centrum Nauki „ Cordis” zabrania się:

a) przebywania w innych miejscach niż przeznaczonych dla odwiedzających,

b) wnoszenia i spożywania wyrobów alkoholowych i środków odurzających,

c) palenia tytoniu i papierosów elektronicznych,

d) noszenia przedmiotów niebezpiecznych,

e) dokonywania przemieszczeń elementów wyposażenia,

f) pozostawiania bez opieki rzeczy osobistych i innych przedmiotów.

g) spożywania posiłków w czasie zwiedzania i korzystania z urządzeń oraz eksponatów.

9. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki.

10. Rzeczy osobiste odwiedzający pozostawiają w szafkach znajdujących się w pomieszczeniach  Centrum.

           

§  4

Zasady bezpieczeństwa

 

1.       W Centrum Nauki „Centrum”  zwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

2.       Centrum  Nauki „Cordis” zastrzega sobie prawo do zmiany zasad bezpieczeństwa w zależności od sytuacji i zaistniałych zagrożeń.

3.       W przypadku zagrożenia dla przebywających na terenie, Centrum zastrzega sobie możliwość natychmiastowego przerwania zwiedzania.

4.       W przypadku ewakuacji, zwiedzający  zobowiązani są do zastosowania się do poleceń pracowników Centrum.

 

 

§  5

Postanowienia końcowe

 

1.       Odwiedzający Centrum zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.

2.       Odwiedzający Centrum zobowiązani są do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych w związku z wizytą w Centrum

3.       Rozpoczęcie korzystania z pomieszczeń Centrum przeznaczonych dla odwiedzających oznacza zapoznanie się z regulaminem, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w Centrum zasadami

4.       Rozpoczęcie korzystania z pomieszczeń Centrum przeznaczonych dla odwiedzających oznacza zgodę na udostępnianie wizerunku w celach promocyjnych w mediach informujących o działalności Centrum.

5.       Centrum Nauki „Cordis” zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6.       Regulamin dostępny jest na stronie internetowej cncordis.pl.