Konkurs Bożonarodzeniowy

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia ogłaszamy Konkurs na szopkę bożonarodzeniową!

Zasady Konkursu:

 1. Uczestnicy konkursu
 1. Konkurs ma charakter indywidualny.
 2. Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu świdwińskiego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia lub wykluczenia uczestnika z
  konkursu w przypadku:
  a) złamania postanowień Regulaminu,
  b) kradzieży własności intelektualnej (plagiat),
  c) zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,
  d) nadesłania materiału obrażającego uczucia religijne, nawołującego do zachowań
  agresywnych.
 4. Dany Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 5. Uczestnika niepełnoletniego może zgłosić Rodzic lub Opiekun prawny.

  2. Zadanie konkursowe
 1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest stworzenie szopki bożonarodzeniowej zbudowanej z materiałów recyklingowych np. tektury, plastiku.
 2. Praca powinna mieć formę przestrzenną  o wymiarach nie przekraczających 50 cm x 50 cm.
 3. Technika wykonania pracy jest dowolna. Wymagane jest użycie materiałów recyklingowych (do ponownego wykorzystania).
 4. Pracę należy podpisać: imię, nazwisko, wiek Uczestnika, telefon kontaktowy lub e-mail.

  3. Czas trwania konkursu, warunki nadsyłania prac, publikacja oraz ocena prac
 1. Konkurs rozpoczyna się 25 listopada 2021 roku.
 2. Zdjęcie pracy należy przesłać na adres e-mail: info@cncordis.pl do dnia 10 grudnia 2021 roku do godziny 20:00.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, dotychczas
  niepublikowanymi.
 4. Materiał konkursowy przesłany po wyznaczonym terminie nie będzie brany pod uwagę jako zgłoszenie do konkursu, a tym samym nie zostanie poddany ocenie.
 5. Zdjęcia zostaną zaprezentowane na stronie , gdzie odbędzie się głosowanie internautów na najpiękniejsze prace. Głosowanie będzie trwało od 11 grudnia 2021 roku do 18 grudnia 2021 roku do godziny 20.00.
 6. Dziesięć prac, które zdobędą największą ilość głosów, zostanie następnie zaprezentowane w budynku Centrum Nauki Cordis w Świdwinie podczas trwania Tygodnia Świąteczno-Mikołajowego w dniach 21-23 grudnia 2021.
 7. Wybrane prace należy dostarczyć do Centrum Nauki  Cordis w terminie do 20 grudnia 2021 roku w godzinach pracy Centrum.
 8. Spośród zaprezentowanych prac osoby odwiedzające Centrum Nauki Cordis podczas trwania Tygodnia Świąteczno-Mikołajkowego będą mogły zagłosować na najpiękniejszą pracę.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce 24.12.2021 roku – wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.cncordis.pl  oraz na fanpage na Facebooku: Centrum Nauki Cordis.
 10. Po rozstrzygnięciu do dnia 6.01.2022 roku należy odebrać prace z recepcji Centrum Nauki Cordis w Świdwinie.

  4. Nagrody
 1. Nagrody w konkursie będzie można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska, i informacji o laureacie konkursu, a także prac konkursowych oraz umieszczenia tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.
 3. Przyznane zostaną następujące nagrody: szachy oraz gry planszowe dla pierwszych trzech  miejsc.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia zasad konkursu po wręczeniu nagrody uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.
 5. Nagroda musi zostać odebrana osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich odbioru nagrody musi dokonać Laureat Konkursu wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Przed wręczeniem nagrody Organizator ma prawo żądać od rodzica/opiekuna prawnego Laureata okazania dokumentu tożsamości.
 6. Nagrody będzie można odebrać w dniach od 27.12.2021 roku do 10.01.2021 w Centrum Nauki Cordis  w godzinach otwarcia Centrum.
 7. W przypadku nieodebrania nagrody we wskazanym terminie wskazanym Laureat Konkursu traci prawo do przyznanej nagrody.


  Czekamy na Wasze prace!

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się poniżej:

Udostępnij Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Zobacz Więcej

II Tydzień Atomowy za nami !

W Centrum Nauki „Cordis” w Świdwinie, w dniach 26 lutego – 1 marca, odbywały się warsztaty i wykłady dla młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych,