Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Nauki CORDIS im. Rudolfa Virchowa w Świdwinie.

Centrum Nauki CORDIS w Świdwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Centrum Nauki CORDIS w Świdwinie.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.04.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nieprawidłowa struktura treści – nagłówki i tabele.
  • Nieprawidłowe teksty alternatywne oraz etykiety dla wersji anglojęzycznej.
  • Kod HTML/CSS strony nie waliduje się zgodnie ze specyfikacją.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów,

 Błędy i nieprawidłowości będą sukcesywnie poprawiane w ramach modyfikacji strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 14.04.2022
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.04.2022

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Bąkowski, adres poczty elektronicznej info@cncordis.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 731 02 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Nauki CORDIS im. Rudolfa Virchowa w Świdwinie ul. Mieszka I 17A, 78-300 Świdwin

Do budynku prowadzi wejście od ul. Mieszka I. Do wejścia głównego  prowadzi podjazd, który nie stwarza niedogodności dla wjazdu wózków inwalidzkich. Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego. Dalsze przejście dla osób niepełnosprawnych zapewnia winda którą może wjechać osoba na wózku na wszystkie kondygnacje.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1. oraz na poziomie 2. Widoczne są oznakowania informacyjne.

Miejsca parkingowe dla osób odwiedzających nie są wydzielone, zaleca się korzystać w miejsc ogólnodostępnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.