Stworzenie „Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności – SOWA” to inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Wpisuje się w programy realizowane przez Ministra w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, mające na celu popularyzację i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych. Minister przyznał Centrum Nauki Kopernik dotację celową na uruchomienie lokalnych stref aktywności w latach 2021–2023. Centrum Nauki Kopernik od początku istnienia promuje ideę uczenia się opartą na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu. Metoda ta umożliwia poszerzenie wiedzy, a także wspiera rozwój kompetencji przyszłości, inspiruje, skłania do współpracy, rozbudza ciekawość, kreatywność i poczucie sprawczości. W naszej instytucji stwarzamy warunki do tak rozumianego uczenia się, m.in. poprzez:

  • odkrywanie zjawisk i praw rządzących światem w toku interakcji z eksponatami (Wystawy),
  • rozwiązywanie zadań konstrukcyjnych i logicznych (Majsternia),
  • uczestnictwo w różnych warsztatach i zajęciach opartych na wypracowanych przez nas i sprawdzonych rozwiązaniach edukacyjnych.

Inicjatywa SOWA zakłada rozwój ogólnopolskiej sieci lokalnych minicentrów nauki, do których przenoszone są najlepsze doświadczenia edukacyjne i wystawiennicze Centrum Nauki Kopernik. Powstają one w całym kraju w już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych (np. domy kultury, biblioteki, mediateki, galerie sztuki, muzea), w których działalność statutową lub programową wpisane jest popularyzowanie idei nauki, techniki, edukacji, sztuki i kultury.

Co w ramach SOWY

Kopernik przekazuje każdej placówce:

  • Wystawę – kilkanaście angażujących eksponatów, ukazujących doświadczalny charakter nauki, dających możliwość samodzielnego eksperymentowania.
  • Majsternię – wskazówki do stworzenia przestrzeni oraz zestawy zawierające instrukcję do wykonania zadania przez zwiedzającego i pudełko z potrzebnymi materiałami.

Kopernik udostępnia każdej placówce pakiet dobrych praktyk, w tym scenariusze zajęć prowadzonych w Koperniku, pomysły na wydarzenia oraz zaproponuje dołączenie do jednego z programów. Kopernik oferuje również placówkom wsparcie, współpracę i sieciowanie. Każdej Strefie przekazujemy materiał z  opisem projektu i rekomendowanymi rozwiązaniami dotyczącymi jego prowadzenia – dzielimy się swoim know-how. Szkolimy w zakresie rozwoju kadry technicznej (techniczna instrukcja obsługi eksponatów, zasady eksploatacji, gwarancji i realizacji ewentualnych napraw) i kadry animatorskiej.

Cel Inicjatywy SOWA

Celem projektu jest wzbogacenie lokalnych społeczności nowymi środowiskami edukacyjnymi. Wpłyną one w istotny sposób wpłyną na rozwinięcie się środowiska uczenia się dzieci i młodzieży z mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich oraz zwiększą zasoby kształtujące ich kapitał naukowy. A w ostatecznym rezultacie:

  • spowodują wzrost zainteresowania nauką w społeczeństwie oraz będą motywować do wyboru ścieżki edukacyjnej i kariery naukowej;
  • będą budować zaangażowanie w naukę oraz szerzyć zrozumienie, że nauka nie jest zbiorem faktów, ale sposobem zdobywania wiedzy i poznawania świata;
  • rozwijać poczucie sprawczości, wzmacniać wiarę w siebie, rozbudzać kreatywność i zmieniać postawę z biernej na aktywną (bycie świadkiem / bycie twórcą itd.)

Inicjatywa „SOWA Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 20212025.

źródło: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/sowa